Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu TavanaStudio.com

Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem https://tavanastudio.com/regulamin/ . Postanowienia Polityki Prywatności dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Akceptacja Regulaminu Sklepu (https://tavanastudio.com/regulamin/) jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników sklepu internetowego tavanastudio.com jest TAVANA STUDIO Anna Lubińska z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Sobieskiego 9/7, kod pocztowy 65-071; NIP: 9521805969, REGON: 363843906.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych Użytkownika możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@tavanastudio.com bądź telefonicznie pod numerem +48 607 176 296.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie celach:
  1. założenia i zarządzania kontem Użytkownika;
  2. realizacji zwartych z Administratorem Danych Osobowych umów sprzedaży;
  3. realizacji zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji;
  4. realizacji usług gwarancyjnych;
  5. przesyłania informacji handlowych i marketingowych;
  6. rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych;
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych;
 4. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w przypadku rejestracji konta Użytkownika, podstawą przetwarzania danych w przypadku dokonanego zakupu jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolna zgoda Użytkownika, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne
 6. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. adres e-mail;
  4. telefon kontaktowy;
  5. dane należące do szczególnych kategorii danych – dane dotyczące zdrowia.

Klauzule informacyjne

10. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem adresu e-mail Użytkownika z bazy adresowej prowadzonej przez Sklep tavanastudio.com, służącej do przesyłania informacji marketingowych i handlowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Sklepu potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Sklep, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących Użytkownikowi prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Sklep dostarczy na żądanie Użytkownika kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Polityki Prywatności i znajduje się na końcu „Polityki prywatności i ochrony danych osobowych”.
 2. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych, w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze Danych Osobowych ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:
  1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. Użytkownik cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
  4. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. usunięcie danych osobowych Użytkownika wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.

– powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Danych Osobowych lub naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego tavanastudio.com lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych Użytkownika, jednakże są one potrzebne Użytkownikowi celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Administratorze Danych Osobowych ciąży wówczas obowiązek udostępnienia danych Użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych Osobowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w następujących okresach:
  1. posiadania przez Użytkownika konta użytkownika w sklepie internetowym tavanastudio.com i w terminie 30 dni od przesłania żądania Użytkownika o usunięcie posiadanego konta;
  2. w przypadku złożonych przez Użytkownika reklamacji w okresie niezbędnym do jej rozpoznania, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dokonania zakupu;
  3. w przypadku udzielonej Użytkownikowi gwarancji w okresie na jaki gwarancja została udzielona;
  4. w celach rachunkowych przez okres 5 lat;

– przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów. Wyjątki od powyższych okresów opisane zostały w ust. 14.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych bądź przetwarzania danych Użytkownika niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, które szczegółowo opisane zostały we wdrożonych przez Administratora Danych Osobowych: Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników Sklepu

 1. Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika, bez jego zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania).
 2. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów wykonujących na rzecz Sklepu usługi pocztowe i przewozowe bądź inne niezbędne w celu realizacji zamówienia, w zakresie koniecznym do jego realizacji.
 3. Sklep może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, na jego wyraźne życzenie i za udzieleniem pisemnej zgody.
 4. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Komentarze i opinie Użytkownika

 1. Pozostawione przez Użytkownika na stronie sklepu komentarze oraz opinie mogą być udostępnione na stronie sklepu tavanastudio.com i rozpowszechniane wyłącznie na podstawie udzielonej przez niego zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie klauzuli zgody znajdującej się poniżej formularza.

Newsletter

 1. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera możliwe jest wyłącznie poprzez pozostawienie w formularzu newslettera jego adresu e-mail i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz informacji handlowych za pośrednictwem newslettera możliwa jest poprzez przesłanie na adres e-mail: sklep@tavanastudio.com z adresu podanego przy rejestracji do newslettera żądania usunięcia adresu z bazy Sklepu z dopiskiem „Rezygnacja z subskrypcji newslettera”.

Usunięcie Konta Użytkownika zarejestrowanego w sklepie internetowym

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać usunięcia konta zarejestrowanego w sklepie internetowym tavanastudio.com.
 2. Żądanie usunięcie konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tavanastudio.com z adresu służącego do rejestracji konta użytkownika, z dopiskiem „Usunięcie konta”.
 3. Administrator Danych Osobowych usunie konto użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, chyba że przepisy szczególne wymagają dalszego ich przetwarzania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail, z którego przesłano żądanie.
 4. Administrator Danych Osobowych nie usunie konta użytkownika w terminie podanym wyżej w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Danych Osobowych lub naruszył warunki korzystania ze sklepu internetowego tavanastudio.com lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu.
 2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest on do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Użytkownicy korzystający ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

 

Polityka „Cookies”

Sklep tavanastudio.com wykorzystuje do poprawnego działania pliki „cookies” w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania zawartości strony. 

Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer należy:
wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
W przeglądarce Opera należy:
wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
W przeglądarce Google Chrome należy:
z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Pobierz:

zalacznik_1_polityka_prywatnosci_wniosek_o_udostepnienie_danych